BAN CHỈ HUY TIẾNG ANH LÀ GÌ

  -  

Để Giao hàng việc học xuất sắc tiếng Anh nghành nghề dịch vụ tạo cho người đi làm việc, issf.vn tiền.vn xin chia sẻ cỗ từ bỏ điển tiếng anh chuyên ngành xuất bản về tên thường gọi chức danh công việc vào nghành nghề dịch vụ desgin. Các các bạn cùng tìm hiểu thêm nhé.

quý khách hàng vẫn xem: Ban chỉ đạo giờ anh là gì

*

People on site: Người nghỉ ngơi công trường

Heavy equipment /’hevi i’kwipmənt/: Thiết bị thi công

Plants and equipment /plɑ:nts/,/i’kwipmənt/: Xưởng cùng thiết bị

Owner /’ounə/: Chủ bên, Chủ đầu tư

Contracting officer: Viên chức cai quản đúng theo đồng

Owner’s representative sầu /’əʊnəs ,repri’zentətiv/: thay mặt chủ đầu tư

Contracting officer’s representative: Đại diện viên chức cai quản đúng theo đồng

Consultant /kən’sʌltənt/: Tư vấn

Superintending Officer /ˌsuːpərɪnˈtendin ‘ɔfisə/: Nhân viên giám sát

Resident architect /’rezidənt ‘ɑ:kitekt/: Kiến trúc sư thường trú

Supervisor /’sju:pəvaizə/: giám sát

Site manager /sait ‘mæniʤə/: Trưởng dự án công trình

Officer in charge of safe and hygiene: Viên chức phụ trách lau chùi và vệ sinh bình yên lao rượu cồn với môi trường thiên nhiên.

Quality engineer /’kwɔliti ,enʤi’niə/: Kỹ sư bảo đảm an toàn hóa học lượng

Site engineer /sait ,enʤi’niə/: Kỹ sư công trường

Chief of construction group: nhóm trưởng

Foreman /’fɔ:mən/: Cai, tổ trưởng

Structural engineer /’strʌktʃərəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư kết cấu

Construction engineer /kən’strʌkʃn ,endʤi’niə/ : Kỹ sư xây dựng

Civil engineer /’sivl ,enʤi’niə/: Kỹ sư phát hành dân dụng

Electrical engineer /i’lektrikəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư điện

Water works engineer /’wɔ:tə wə:ks ,enʤi’niə/: Kỹ sư xử trí nước

Sanitary engineer /’sænitəri ,enʤi’niə/: Kỹ sư cấp nước

Mechanical engineer /mi’kænikəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư cơ khí

Chemical engineer /’kemikəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư hóa

Soil engineer /sɔil ,enʤi’niə/: Kỹ sư địa chất

Surveyor /sə:’veiə/: Trắc đạt viên, khảo sát viên

Quantity surveyor /’kwɔntiti sə:’veiə/: Dự toán viên

Draftsman = Draughtsman (US) /ˈdrɑːftsmən/: Hoạ viên /fan vạc thảo

Craftsman /’krɑ:ftsmən/: Nghệ nhân

Storekeeper /’stɔ:,ki:pə/: Thủ kho

Guard /gɑ:d/= watchman: Bảo vệ

Worker /’wə:kə/: Công nhân

Mate /meit/: Thợ phụ

Apprentice /ə’prentis/: Người học việc

Laborer: Lao rượu cồn phổ thông

Skilled workman: Thợ lành nghề

Mason /’meisn/ = Bricklayer /’brik,leiə/ : Thợ hồ

Plasterer /’plɑ:stərə/: Thợ hồ ( thợ trát )

Carpenter /’kɑ:pintə/:Thợ mộc sàn công ty, coffa

Joiner /’ʤɔinə/: Thợ mộc bàn và ghế, tô điểm nội thất

Electrician /ilek’triʃn/: Thợ điện

Plumber /’plʌmə/: Thợ ống nước

Steel-fixer: Thợ sắt ( cốt thxay )

Welder /weld/: Thợ hàn

Scafthư mục /’skæfəld/: Thợ giàn giáo

Contractor /kən’træktə/: Nhà thầu

Main contractor: Nhà thầu chính

Sub-contractor: Nhà thầu phụ

*

Kchất hóa học tiếng Anh giành cho đơn vị thống trị – VIP. 1:1

issf.vn liêu.vn là tổ chức sâu sát huấn luyện và giảng dạy tiếng Anh cho những người đi làm việc duy...