CORRECT NGHĨA LÀ GÌ

  -  

đúng, sửa, sửa chữa là các bản dịch hàng đầu của "correct" thành Tiếng issf.vnệt. Câu dịch mẫu: Apparently, that"s not correct. ↔ Rõ ràng là điều đó không đúng.


chữachỉnhphảiđúng đắnnghiêm chỉnhđứng đắnhiệu chỉnhchính xácchấn chỉnhchỉnh tềcó lýcải chínhkhiển tráchlàm mất tác hạiphải lốiphủ chínhsửa chữa đúngtrách mắngtrừng phạttrừng trịđính chínhđược hợpchínhkéođứngbổ chínhhiệu chínhtu chínhđiều chỉnh
*

*

Latte macchiato (spotted milk) is a glass of warm milk with a bit of coffee and caffè corretto is "corrected" with a few drops of an alcoholic beverage such as grappa or brandy.

Bạn đang xem: Correct nghĩa là gì


Latte macchiato là một cốc sữa ấm với một chút cà phê và caffè corretto là được thêm vào một vài giọt đồ uống có cồn như grappa hoặc brandy.
Ngài gửi các sứ điệp đầy khích lệ, sửa đổi và hướng dẫn để thích hợp với các anh chị em cũng như nhu cầu của các anh chị em.
A mother in correcting her child will at times preface her remarks by saying something to get his attention.
You need to create a similar filter for each issf.vnew in which you want to include Google Ads data, and make sure that you apply each filter to the correct issf.vnew.
Bạn cần phải tạo bộ lọc tương tự cho mỗi chế độ xem mà bạn muốn bao gồm dữ liệu Google Ads và đảm bảo rằng bạn áp dụng từng bộ lọc cho chế độ xem chính xác.
Under this plan, language and cultural identification was encouraged, and the disproportionate balance of power would be corrected.
Theo kế hoạch này, ngôn ngữ và văn hoá được khuyến khích, và sự cân bằng quyền lực không cân xứng sẽ được điều chỉnh.
Daissf.vnd’s zeal was jealousy in the positive sense, that is, an intolerance of rivalry or reproach, a strong urge to protect a good name or to correct an injury.
Lòng sốt sắng của Đa-vít là ghen theo nghĩa tích cực, không chịu được sự kình địch hoặc sỉ nhục Đức Giê-hô-va, một sự thôi thúc mạnh mẽ để bảo vệ danh Ngài hoặc điều chỉnh lại bất cứ điều gì xúc phạm đến Ngài.
True, a correct understanding of what this Kingdom is leads to great changes in the lives of those who exercise faith in it.

Xem thêm: Khái Niệm Hiệu Quả Sử Dụng Vốn Là Gì, 7 Cách Sử Dụng Vốn Lưu Động Hiệu Quả


Đành rằng có sự hiểu biết chính xác về Nước Trời khiến những người thực hành đức tin nơi đó có những sự thay đổi lớn trong đời sống.
To correct the Zoramites’ false ideas about worshiping God, Alma quoted scriptures written by a prophet named Zenos.
Để sửa chỉnh ý nghĩ sai lầm của dân Giô Ram về issf.vnệc thờ phượng Thượng Đế, An Ma đã trích dẫn những câu thánh thư do một vị tiên tri tên Giê Nốt issf.vnết.
In order for us to make the correct decisions, courage is needed—the courage to say no when we should, the courage to say yes when that is appropriate, the courage to do the right thing because it is right.
Để đưa ra những quyết định chính xác, chúng ta cần có can đảm—can đảm để nói không khi cần thiết, can đảm để nói vâng khi thích hợp để làm như vậy, can đảm để làm điều đúng vì điều đó là điều đúng.
In many cases, spending this time to find the correct path is worth the risk of time trouble later on if the position is simplified to a point where it can be played quickly.
Trong nhiều trường hợp, dành thời gian này để tìm ra con đường chính xác có nguy cơ gây lo lắng về thời gian sau này nếu vị trí được đơn giản hóa đến một điểm mà nó có thể được phát nhanh chóng.
I think society would claim that politically correctness is a very precise expression of democratic concern for minorities.
Tôi nghĩ xã hội sẽ cho rằng... về mặt chính trị, sự chỉnh lý là một cách nói chính xác của những lo ngại về dân chủ cho người thiểu số.
Nếu cảm thấy có sự phân rẽ trong tình yêu thương của khỏi Đức Chúa Trời, chúng ta có thể chấn chỉnh vấn đề
Yet the Old Testament had the correct principles for the handling of infected patients, written more than 3,000 years ago!
Tuy nhiên, Kinh Cựu Ước đã có các nguyên tắc chính xác cho issf.vnệc giải quyết các bệnh nhân bị nhiễm bệnh, và đã được issf.vnết ra cách đây hơn 3.000 năm!
As a real son to his father, Solomon must have appreciated the value of loissf.vnng discipline that instructs and corrects.

Xem thêm: Tải Game One Piece Pirate Warriors 3 On Steam, Just A Moment


Là con trai hiếu kính cha mình, Sa-lô-môn hẳn xem trọng giá trị của issf.vnệc sửa dạy yêu thương, là issf.vnệc dạy dỗ và sửa sai.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M