Trái đất tiếng anh là gì

  -  

Các chúng ta thường nói họ đang sinh sống và làm việc bên trên trái khu đất dẫu vậy lúc học giờ đồng hồ Anh chúng ta đang biết “ trái đất” vào tiếng Anh là gì không? Và chúng ta tất cả biết các tự vựng tương quan mang lại trái đất tuyệt không?

 

1. Từ vựng liên quan mang lại trái đất

 

(Hình ảnh trái khu đất chú ý tự vệ tinh)

 

 

Từ vựngNghĩa Tiếng việt

Earth /ɜːθ/ 

Trái đất

the area of the earth

bề mặt trái đất

Crust /krʌst/

lớp vỏ trái đất

Mantle /ˈmæn.təl/

Lớp Manti trái đất

Outer core

Nhân quanh đó trái đất

Inner core

Nhân vào trái đất

asthenosphere /æsˈθiː.nə.sfɪər/

bầu trời

lithosphere /ˈlɪθ.ə.sfɪər/

Thạch quyển

troposphere /ˈträpəˌsfi(ə)r/

Tầng đối lưu

stratosphere / ˈstradəˌsfir/ 

Tầng bình lưu

mesosphere /ˈmezəˌsfir/

Tầng trung lưu

ozone /ˈōˌzōn/

Khí quyển

Atmosphere /ˈæt.mə.sfɪər/

Bầu khí quyển

air pressure

Áp suất ko khí

thermosphere /ˈTHərməˌsfir/

nhiệt độ

Meridian /məˈrɪd.i.ən/

kinh tuyến 

parallel of latitude

vĩ tuyến

Latitude /ˈlæt.ɪ.tʃuːd/

Vĩ độ

Longitude /ˈlɒŋ.ɡɪ.tʃuːd/

Kinc độ

Equator /ɪˈkweɪ.tər/

Xích đạo

Southernmost

=South pole

Cực Nam

Northernmost

= North pole

Cực bắc

Continents /ˈkɒn.tɪ.nənt/

Châu lục

Antarctica /ænˈtɑːrk.tɪk/

Châu Nam cực

North America /ˌnɔːrθ əˈmer.ɪ.kə/

Bắc Mỹ

South America /ˌsaʊθ əˈmer.ɪ.kə/

Nam Mỹ

Asia /ˈeɪ.ʒə/

Châu Á

Europe /ˈjʊr.əp/

Châu Âu

America /əˈmer.ɪ.kə/

Châu Mỹ

Africa /æf.rɪ.kə/

Châu Phi

nước Australia /ɑːˈstreɪl.jə/

Châu Đại dương/ Châu Úc

Arctic Ocean /ˈɑːrk.tɪk.ˈoʊ.ʃən/

Bắc Băng Dương

Southern Ocean /ˈsʌð.ənˈsʌð.ən/

Nam Băng Dương

Pacific Ocean /pəˈsɪf.ɪk.ˈoʊ.ʃən/

Tỉnh Thái Bình Dương

Indian Ocean /ˈɪn.di.ən.ˈoʊ.ʃən/

Ấn Độ Dương

The Atlantic Ocean

= Atlantic Ocean /ətˈlæn.t̬ɪk.ˈoʊ.ʃən/

Đại Tây Dương

Population /ˌpɒp.jəˈleɪ.ʃən/ 

Dân số

Country /ˈkʌn.tri/

Đất nước

Rural /ˈrʊə.rəl/

Nông thôn

Urban /ˈɜː.bən/

Thành thị

Tropic /ˈtrɒp.ɪk/

Nhiệt đới

Tropical Wet

Nhiệt đới ẩm

Tropical wet và dry

Nhiệt đới ẩm với khô

Dry semiarid 

Khô, cung cấp thô cằn

Dry arid

Khô, khô cằn

Moderate /ˈmɒd.ər.ət/

Ôn hòa

Continental /ˌkɒn.tɪˈnen.təl/

Lục địa

Polar /ˈpəʊ.lər/

Vùng cực

Aurora /ɔːˈrɔː.rə/

cực quang

Arbit /ˈpəʊ.lər/ 

quỹ đạo

Day /deɪ/

Ngày

Night /naɪt/

Đêm

Morning /ˈmɔː.nɪŋ/

Buổi sáng

Afternoon /ˌɑːf.təˈnuːn/

Buổi chiều

Evening /ˈiːv.nɪŋ/

Buổi tối

Air /eər/ 

Không khí

Cloud /klaʊd/

Mây

Sky /skaɪ/ 

Bầu trời

Oxygen /ˈɒk.sɪ.dʒən/

Khí Oxy

Animal /ˈæn.ɪ.məl/ 

Động vật

Energy /ˈen.ə.dʒi/ 

Năng lượng

Soil /sɔɪl/

Đất

Wind /wɪnd/

gió

Plants /plɑːnt/

Cây cối

Land /lænd/

Đất

Water /ˈwɔː.tər/

Nước

Sun /sʌn/

Mặt trời

Moon /muːn/

Mặt trăng

Fire /faɪər/ 

Lửa

Heat /hiːt/

Nhiệt

Roông xã /rɒk/

Đá

Environment /ɪnˈvaɪ.rən.mənt/ 

Môi trường

Pollution /pəˈluː.ʃən/

Ô nhiễm

Magnetism /ˈmaɡnəˌtizəm/

Từ tính

Magnetic field 

/maɡˈnedik ˈfēld/

Từ trường

Volcano /vɒlˈkeɪ.nəʊ/ 

núi lửa 

Lava /ˈlɑː.və/

Dung nham

River /ˈrɪv.ər/

Sông

Habitat /ˈhæb.ɪ.tæt/

Môi trường sống

Mountain /ˈmaʊn.tɪn/

núi

Lake /leɪk/

hồ

Stream /striːm/

Suối

Forest /ˈfɒr.ɪst/

Rừng

Desert /ˈdez.ət/

sa mạc

Delta= Plain

Đồng bằng

Ocean /ˈəʊ.ʃən/

Đại dương

Sea /siː/

Biển

Cove /kəʊv/

Vịnh nhỏ

Bay /beɪ/

Vịnh to

Swamp /swɒmp/

Đầm lầy 

Marsh /mɑːʃ/

Đầm lầy cây bụi

Lagoon /ləˈɡuːn/

Đầm phá

Valley /ˈvæl.i/

Thung lũng

Tundra /ˈtʌn.drə/

Lạnh nguyên

Hill /hɪl/

Đồi

Peninsula /pəˈnɪn.sjə.lə/

Bán đảo

Glacier /ˈɡlæs.i.ər/

Sông băng

Prairie /ˈpreə.ri/

Thảo nguyên

Island /ˈaɪ.lənd/

Đảo

Isthmus /ˈɪsθ.məs/

Eo đất

Canal /kəˈnæl/ 

Kênh

Waterfall /ˈwɔː.tə.fɔːl/

Thác nước

Cave /keɪv/

Hang động

Canyon /ˈkæn.jən/

Hẻm núi

Oasis /əʊˈeɪ.sɪs/

Ốc đảo

Iceberg /ˈaɪs.bɜːɡ/

Tảng băng

Plateau /ˈplæt.əʊ/

Cao nguyên

Mineral /ˈmɪn.ər.əl/

Khoáng sản

Coal /kəʊl/

Than đá

Gasoline /ˈɡæsəliːn/ 

Xăng

Fuel /ˈfjuː.əl/

Nhiên liệu

Wind energy

Năng lượng gió

Solar energy

Năng lượng phương diện trời

Solar panel

Tnóng tích điện mặt trời

Turbine /ˈtɜːbaɪn/

Tuabin

Windmill /ˈwɪndmɪl/

Cối xay gió

Electrithành phố /ɪˌlekˈtrɪsəti/ 

Điện

Oil rig /ˈɔɪl rɪɡ/

Giàn khoan dầu

Nuclear energy 

Năng lượng nguim tử

Fossil energy 

Năng lượng phân tử nhân

Reactor /riˈæktər/

Lò phản ứng phân tử nhân

Tidal energy

Năng lượng thủy triều

Wave sầu energy 

Năng lượng sóng

Fossil fuel

nhiên liệu hoá thạch

Nonrenewable resources 

Tài nguyên ổn ko tái sinh

Renewable resources 

Tài nguim rất có thể tái sinh

Recycle /ˌriːˈsaɪ.kəl/

Tái chế

Reuse /ˌriːˈjuːz/

Tái sử dụng

Earthquake /ˈɜːθkweɪk/

Động đất

Drought /draʊt/

Hạn hán

Flood /flʌd/

Lũ lụt

Landslide /ˈlændslaɪd/ 

sụt lún đất

Wildfire /ˈwaɪld.faɪər/

cháy rừng

Tsunangươi /tsuːˈnɑː.mi/ 

sóng thần

Eruption /ɪˈrʌpʃn/ 

núi lửa xịt trào

Tornabởi vì /tɔːˈneɪdəʊ/

lốc xoáy

Hurricane /ˈhʌrɪkən/ 

bão béo (hẳn nhiên mưa lớn, gió mạnh)

Avalanche /ˈævəlɑːnʃ/ 

tuyết lở

 

 

2. Ví dụ

 

( Tấm hình trái đất bởi hình vẽ) 

 

Africa is the hottest place in the world.

Bạn đang xem: Trái đất tiếng anh là gì

Châu Phi là nơi nóng độc nhất bên trên thế giới. The 3 billion of year old nuclear reactor was found in Africa, which has shocked the world.Lò phản bội ứng phân tử nhân 3 tỷ năm tuổi được tìm kiếm thấy sinh sống Châu Phi làm nên chấn rượu cồn quả đât. nước Australia is the smallest continent in the world.Châu biển là châu lục nhỏ nhất quả đât. The nearest ocean Vietnam is Pacific Ocean.Đại dương ngay sát toàn quốc nhất là Thái Bình Dương. His girlfriover lives in nước Australia.quý khách gái anh ấy sinh sống sinh hoạt tận châu đại dương North America that is khổng lồ say Canada and the USABắc Mỹ tức là Ca-na-nhiều và nước Mỹ  They are on the Atlantic Ocean.

Xem thêm: Top 12 Nữ Ca Sĩ Trẻ Đẹp Nhất Việt Nam, Top 10 Nữ Ca Sĩ Xinh Đẹp Nhất Việt Nam

Họ sinh hoạt bên bờ Đại Tây Dương They travel across the Pacific Ocean.Họ vẫn đi du lịch ngang qua Tỉnh Thái Bình Dương.

 

(hình hình họa trái khu đất qua vệ tinh)

 

Torrential rain caused severe mudslides và killed 30 people.Mưa dằng dai trong cả nhiều ngày đang tạo ra các trận bạn hữu bùn cùng làm cho chết giẫm 30 bạn. There have been 4 hurricanes hitting our country this year.

Xem thêm: Trello - Call Of Duty®: Warzone

Năm nay đã bao gồm 4 cơn sốt lớn đánh vào VN.

 

Trên đấy là phần nhiều tự vựng liên quan mang lại “ trái đất” nhưng StudyTienghen mang về cho các bạn. Chúc các bạn gồm một trong những buổi học tập mừng thầm và hiệu quả